Monday, 15 November 2010

پخش شب نامه های تهدیدآمیز در مورد حجاب از سوی بسیج دانشگاه علم و صنعت

طی روزهای گذشته جمعی از اعضای بسیج دانشگاه علم و صنعت با پخش گسترده شب نامه هایی در سطح دانشگاه با خطاب قرار دادن محمد سعید جبل عاملی ریاست دانشگاه و سایر مسئولین دانشگاه در مورد آن چه که «پایمال شدن حد و حدود اخلاقی و از آن بدتر عبور بی توجه مسئولین از کنار آن» نامیده اند، هشدار داده و ضمن تهدید مسئولین دانشگاه خواستار برخورد «صریح و قاطع و به دور از مسامحه کاری» آن ها با افرادی شده اند که به زعم آن ها آگاهانه و مغرضانه و بی محابا و بااحساس امنیت خاطر مرزهای اخلاقی را وقیحانه زیر پا گذاشته اند

این افراد که خود را «جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران» نامیده اند خطاب به رییس دانشگاه آورده اند: «اینک با دلی پرخون و اندوهی ناشی ار شرمساری در برابر پروردگار از کوتاهی رخ داده، هشدارنامه ای سرگشاده خدمتتان ارسال می گردد. متأسفانه امروز در دانشگاه علم و صنعت شاهد کج دهنی و بی حرمتی عده ای هر چند اندک به اعتقادات دینی مان هستیم. اما تا به کی باید در مقابل این بی حرمتی ها ساکت بود و این هنجارشکنی ها را همچون استخوان در گلو تحمل کرد؟»

این قشر حامی دولت در دانشگاه علم و صنعت در ادامه اظهارات خود دانشگاه را عرصه «بی عفتی و بی حجابی اندک افراد جاهل و غافل و یا عامد» و «بی بند و باری و اباحه گری گروهی کوچک» دانسته که به گفته آن ها «هیچ ارزش و احترامی برای فضای علمی دانشگاه و اساتید و دانشجویان متصور نیستند.» آن ها در ادامه ضمن انتقاد از رییس دانشگاه به دلیل آن چه «سهل انگاری مفرط و کم کاری محض و غیرقابل چشم پوشی در به کار بستن راه کارهای فرهنگی و انجام وظایف در پیشگیری از این فجایع دردناک اخلاقی» نامیده اند، آورده اند: «قطعا با ادامه این روند دیری نخواهد گذشت که فضای دانشگاه ما نیز همانند برخی از دانشگاه ها و مراکز به اصلاح فرهنگی شود و دیگر امیدی به اصلاح از دورن آن نباشد.»!


این گروه تندرو و افراطی دانشگاه علم و صنعت مطالبه خود از رییس دانشگاه را «اصلاح جو مسموم و جلوگیری از رشد بی اخلاقی ها در دانشگاه و برخورد با اشخاص متعمد» بیان کرده و از «سکوت غیر قابل پذیرش و نابخشودنی با رفتارهای زننده و حرمت شکنانه در ملأ عام و به سخره گرفتن ارزش ها» توسط ایشان ابراز انزجار کرده اند.


بسیج دانشگاه علم و صنعت که بانی این حرکت و پخش این شب نامه ها در سطح وسیع است، در پایان با ذکر قسمتی از بند «م» وصیت نامه آیت الله خمینی از باب اتمام حجت تهدید کرده اند که «در صورت کوتاهی مسئولین، خودشان را مکلف به جلوگیری از فساد و تباهی جوانان می دانند

گفتنی است که با آغاز سال تحصیلی جدید، مسولین حراست و بسیج با فعالیت های گسترده در سطح دانشگاه های کشور سعی در محدود کردن هرچه بیشتر دانشجویان دارند

پیش از این نیز در دانشگاه تهران، پلاکارد هایی در سطح گسترده در این دانشگاه نصب شده بود که در باب مزمت «بد حجابی» به دانشجویان هشدار می داد

منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment