Tuesday, 28 September 2010

آکسیون اعتراضی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در یکی از مراکز اصلی لندن


در راستای سلسله برنامه های مشترک سازمان عفو بین الملل و "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" ، قرار است حرکتی اعتراضی در واکنش به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار شود.
این برنامه با هدف آگاهسازی مردم دنیا از رخدادهای ایران نسبت به نقض گستردۀ حقوق بشر با توزیع بروشور ، نصب پوستر و نمایشگاه عکس روز شنبه ۲ اکتبر از ساعت ١١ تا ١٦ در میدان ترافالگار شهر لندن جنب نشنال گالری برگزار خواهد شد.

علاوه بر تنویر اذهان عمومی مردم دنیا ،هواداران و حامیان این کمیته در نظر دارند قسمت دوم نمایش خیابانی جنایات "سپاه پاسداران " را در این محل به اجرا در آورند

لازم به ذکر است که قسمت اول این نمایش در تاریخ ۲۸ آگوست در همین مکان اجراء شد که با استقبال گسترده و بی نظیری از سوی شهروندان بریتانیایی و جهانگردان از کشورهای گوناگون جهان همراه گردید و همین امر موجب تشویق و به اجرء در آوردن قسمت دوم این نمایش گردید

این نمایش خیابانی کاری ابتکاری و مشترک میان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و سازمان عفوبین الملل است که پیشتر با عنوان (A face for freedom in Iran) توسط هواداران و حامیان کمیته و سازمان عفو بین الملل در شهرهای مختلف کشورهای بزرگ دنیا بنحو دیگری به اجرا در آمد

کمیته با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران ، اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کنند

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران – شاخۀ مستقر در لندن

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment