Wednesday, 6 January 2010

دور تازه ی گنجاندن حوزوی ها در دانشگاه ها

دور تازه ای از گنجاندن نیروهای حوزه در دانشگاه ها شروع شده است.با دستور فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران مبنی بر حضور افردای از حوزه ی علمیه در گروه های تخصصی علوم انسانی مانند,گروه ادبیات,تاریخ,جامعه شناسی,حقوق وعلوم سیاسی وزبان وادبیات عرب دور تازه ی گنجاندن نیروهای حوزه در دانشگاه آغاز شده است.دانشکده های مرتبط با علوم انسانی در دانشگاه تهران طی چند هفته ی گذشته ودر اوج نارامی های داخلی کشور شاهد حضور تعدادی از روحانیون ودانش آموختگان حوزه های علمیه به عنوان استاد در گروه های مختلف بودند.درواقع تنش های داخلی گسترده ی چند هفته اخیر کشور میان معترضان وطرفدران حکومت موجب شد تا فرهاد رهبر از این فرصت مقتضی استفاده رده وتعدادی از افرادسفارش شده از حوزه را به گروه های مختلف علوم انسانی تزریق کند.درو تازه ی کنارگذاشتن اساتید فرهیخته ی دانشگاه تهران وسایر دانشگاه های کشور در هیاهوهای چند هفته ی گذشته کلید خورده است.ناظران امر براین باورند که وزارت علوم با استفاده از درگیری های گسترده افکار عمومی ورساناهانسبت به مسائل هفته های گذشته در کشور,شروع به پیاده سازی طرح بکارگیری اساتید خودی در دانشگاه ها کرده است.با توجه به حساسیت های فراوان دانشگاه تهران وگروه های علوم انسانی این دانشگاه,طرح بکارگیری نیروهای خودی از دانشگاه تهران واز دانشکده های علوم انسانی ان شروع شده است
منبع: سایت آژانس ایران خبر

No comments:

Post a Comment