Tuesday, 26 January 2010

تداوم بازداشت سه دانشجوی دانشگاه شریف/ برگزاری دادگاه وصدور قرار بازداشت موقت برای فرهاد فرنود

مهدی اللهیاری، فرهاد فرنود و محمد کلاری سه دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف هستند که از 16 آذرماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند.

تنها یک جلسه دادگاه برای فرهاد فرنود برگزار شده و قاضی برای وی قرار بازداشت موقت صادر نموده است. از وضعیت دو دانشجوی دیگر، محمد کلاری و مهدی اللهیاری خبری در دسترس نیست.

فرهاد فرنود، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، روز شانزدهم آذر پس از تجمع روز دانشجو توسط مأموران امنیتی بازداشت شد و به بند امنیتی 209 انتقال یافت. مهدی اللهیاری، از دانشجویان طیف چپ و فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در روز 16 آذر در خیابان 16 آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مهدی کلاری دانشجوی مهندسی شیمی این دانشگاه که در همین روز توسط مأموران دفتر پیگیری وزارت اطلاعات به دفتر حراست دانشگاه احضار و مجبور به امضای تعهد شده بود، دیگر دانشجویی است که در زندان اوین نگهداری می‌شود
منبع:خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment