Wednesday, 6 January 2010

نصب تصاوير دانشجويان زنداني دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اين دانشكده


تصاويري از چند دانشجوي زنداني دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اين دانشكده به نمايش درآمده است؛ تصاوير مربوط به سه دانشجوي بازداشت شده توسط ماموران امنيتي هستند كه در جريان تظاهرات هاي ضد حكومتي دانشجويان در روزهاي 13 آبان و 16 آذر بازداشت شده اند.
سيد مجتبي هاشمي؛ فرزاد كلبعلي و مهدي صد خسروي سه دانشجوي بازداشتي اين دانشكده هستند كه تصاويرشان در بورد انجمن اسلامي نصب شده و دانشجويان خواستار آزادي هر چه سريعتر آنان از چنگال استبداد شده اند
منبع: سایت آژانس ایران خبر

No comments:

Post a Comment