Saturday, 30 January 2010

اجرای حکم منع از تحصیل ۵ نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری اراک

احکام انضباطی منع از تحصیل ۵ نفر از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه سراسری اراک به آنان ابلاغ و اجرا شد

این ۵ دانشجو در مجموع به ۸ ترم اخراج از تحصیل محکوم شده اند

پیش از این ۹ نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک به کمیته احضار و به ۱۵ ترم منع از تحصیل محکوم شده بودند که پس از بررسی در کمیته انضباطی احکام نهایی به شرح زیر برای ۵ تن از دانشجویان صادر شد

امید اخواص: ۲ ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات

امیر معدنچی: ۲ ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات

مریم عباسی: ۲ ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات

امیر ناظمی: ۱ ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات

امیر خیرخواهان: ۱ ترم منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات

علاوه بر آن، حکم منع از تحصیل نیما درخشی برای مدت ۱ ترم به حالت تعلیق درآمده و برای دیگر دانشجویان احضار شده اخطارهای کتبی صادر شده است

این احکام فوق صادر شده برای دانشجویان دانشگاه اراک که اکثریت آنان از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه نیز بوده اند، در پی چند نوبت تجمعات دانشجویان در واکنش به سخنرانی های توهین آمیز افرادی چون حمید رسایی در دانشگاه به دعوت بسیج و خصوصاً به اتهام سازماندهی تجمع دانشجویان در اعتراض به دیوار کشی و تفکیک جنسیتی بوفه دانشکده صادر شده است

همچنین ۵ دانشجوی ذکر شده که احکام در مورد آنها تایید شده است، با تهدید از سوی کمیته انضباطی در مورد ورود به دانشگاه در ترم جدید و همچنین توهین از طریق اتهامات اخلاقی بی اساس مواجه شده اند

قابل توجه است صدور این احکام از سوی کمیته انضباطی تا پایان امتحانات دانشگاه اراک برای پیشگیری از تجمعات و اعتراض های احتمالی دانشجویان به تعویق افتاده بود
منبع: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment