Friday, 1 January 2010

بیست دانشجوی دانشگاه علم و صنعت در بازداشت؛ احضار ۵۰ دانشجو به کمیته انضباطی

پس از رویدادهای روز شانزده آذرو رویدادهای روز گذشته ۸ دیماه دانشگاه علم و صنعت که طی آن دانشجویان مورد ضرب و شتم نیروهای بسیج و انصار قرار گرفتند، حدود۵۰ دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند. ماموران حراست با تماس با منزل این دانشجویان ضمن تهدید خانواده‌ها آنها را جهت دریافت نامه به دانشگاه فرا خوانده‌اند. به گزارش رسیده، طی اتفاقات روز گذشته ۸ دی حدود ۱۰ دانشجو از درون دانشگاه بازداشت شده و به خارج دانشگاه منتقل گشتند.روز ۹ دی نیز ماموران حراست ۳ دانشجو را از کتابخانه عمومی دانشگاه خارج و به مکانی نامعلومی منتقل کردند. با احتساب دانشجویان بازداشت شده دانشگاه علم و صنعت در روز یکشنبه (عاشورا)، تاکنون حدود ۲۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت طی ۳ روز اخیر بازداشت شده‌اند. بازداشت دانشجویان در دانشگاه توسط لباس شخصی‌ها ابداع جدید نیروهای سرکوبگر جهت فشار به دانشگاه‌ها است. با توجه به ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه و پس از رویدادهای کوی دانشگاه، لباس شخصی‌ها در لوای دانشجویان بسیجی به دانشگاه‌ها انتقال یافته، دانشجویان را ابتدا با گاز اشک‌آور و چماق مصدوم کرده، سپس به خارج دانشگاه منتقل می‌کنند
منبع: سایت خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment