Sunday, 10 January 2010

دو ترم ممنوعیت از تحصیل و تبعید: حکم صادر شده برای مسعود صالحی دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسعود صالحی دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان با حکم کمیته انضباطی به ۲ ترم محرومیت از تحصیل و پس از آن تبعید محکوم شد

به گزارش خبرنامه امیرکبیر مسعود صالحی دانشجوی ترم دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان است که با این حکم کمیته انضباطی مواجه شده است

در این حکم صادر شده، محل تبعید این دانشجوی رشته شیمی مشخص نشده است

این حکم در مرحله تجدید نظر صادر شده و «قطعی و لازم الاجرا» عنوان شده است

دو دانشجوی دیگر دانشگاه سیستان و بلوچستان در آغاز امتحانات ترم جاری با احکام ممنوعیت از تحصیل مواجه
شده اندمنبع:خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment