Sunday, 24 January 2010

بی خبری از وضعیت دو دانشجوی نخبه دانشگاه تهران

بیش از ۴۰ روز از بازداشت علیرضا و سجاد مرادی دو برادر دانشجوی دانشگاه تهران می گذرد،تاکنون هیچ خبری از وضعیت این دو دانشجوی نخبه دانشگاه تهران منتشر نشده است.

علیرضا و سجاد مرادی در جریان اعتراضات شانزدهم آذر ماه از مقابل خوابگاه خود بازداشت شده و تاکنون خبری از وضعیت آنها منتشر نشده است
منبع: سایت کلمه

No comments:

Post a Comment