Wednesday, 30 June 2010

احضار دراويش شهركرد به اداره اطلاعات و تفتيش و بازرسي منزل يك درویش

اداره اطلاعات شهركرد ، طي روزهاي گذشته چند تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را به صورت تلفني احضار و با حكم دادستاني اين شهرستان به منزل آقای نعمت الله رياحي وارد شده و در غياب وي ، منزل او را مورد تفتيش و بازرسي قرار داده است .پس از تهدید حسینیه کرج به تخریب از سوی نیروهای لباس شخصی درارديبهشت ماه و درپی عزیمت دراویش گنابادی از اقصي نقاط كشور و تجمع آنها دراين مكان، اداره اطلاعات جهت ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از حرکت جمعی دراویش در آینده، اقدام به احضار آنها در شهرستانهای مختلف و از جمله در شهر کرد نموده است . عده اي از دراويش پس از مراجعت به شهرهاي محل اقامتشان ، مورد آزار واذيت اداره اطلاعات قرار گرفته و تهديد به بازداشت شده اند .
در راستاي اعمال فشار بر دراويش گنابادی ، نعمت الله رياحي از دراويش شهركرد از سوي مأمورين اداره اطلاعات به صورت تلفني احضار كه به دليل غيرقانوني بودن خواسته این اداره، در اين نهاد امنيتي حاضر نمي شود . پس از اين احضار ، مأمورين امنيتي، به منزل وي وارد شده و حريم خصوصي وي را مورد تفتيش و بازرسي قرار مي دهند منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment