Thursday, 17 June 2010

آکسیون "برای حقوق بشر در ایران" در شهر هامبورگ

برای حقوق بشر در ایران؛ کاری از اعضاء کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و سازمان عفو بین الملل در شهر هامبورگ در روز بیست و دوم خرداد ماه
No comments:

Post a Comment