Sunday, 29 March 2009

تجمع اعتراض آمیزدر مقابل دفتر آیت الله مکارم شیرازی در لندن

کانون مدافعان حقوق دراویش و دانشجویان در روز سیزده فروردین هزار و سیصد وهشتاد و هشت برابر با دوم آوریل دو هزار و نه میلادی اقدام به برپایی تجمعی اعتراضی در برابر دفتر ناصر مکارم شیرازی در لندن می کند تا ضمن محکوم کردن تخریب برنامه ریزی شدۀ نماز خانه های دراویش در شهر های مختلف ایران ،خواستار توقف سرکوب هموطنان شریف و آزادۀ ما به جرم تصوف گرایی گردد

با شرکت هر چه بیشتر خود بر شور و رونق و عظمت این گردهمایی بیفزایید

با حمایت هر چه گسترده تر خود در پیکار برای آزادی دانشجویان و دراویش زندانی از شکنجه گاه های قرون وسطایی شرکت کنید
کانون مدافعان حقوق دراویش و دانشجویان ایران
تاریخ : 02/04/2009
12:00 – 14:00 زمان
856-8 Harrow Road Wembley, Middx , HA0 2PX : مکان

No comments:

Post a Comment