Friday, 3 April 2009

افشاگری بزرگ در کپنهاگ توسط کمیته دفاع از حقوق درویش و دانشجو

روز سوم آوریل مردم کپنهاک شاهد برپایی چادر افشاگری در مرکز شهر وقلب پایتخت دانمارک بودند


درزیر این چادر عکسهای آسیب دیدگان فجایع تخریب حسینیه های دراویش گنابادی در شهرهای قم و بروجرد و چرمهین و تخت پولاد اصفهان به نمایش درآمده بودند. دانمارکیها و توریستها و گردشگران کپنهاک از مذاهب و ملیت ها و نقطه نظرهای متفاوت، آزرده خاطر از مشاهده این بیعدالتیها در حق دراویش ستمدیده ایران، با امضای لیستهای محکومیت به ابراز همدردی و پشتیبانی مردمی خود پرداختند


برنامه برپایی چادر افشاگری به همت انجمن دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران صورت گرفت و این انجمن در صدد است تا حصول آزادی همه دراویش دربند اززندانهای داخل کشور به برپایی برنامه های مشابه ادامه دهد

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران

No comments:

Post a Comment