Thursday, 30 April 2009

برپا کردن بیرق افشاگری در برابر پارلمان دانمارک توسط کمیته دفاع از حقوق درویش و دانشجو

ایرانیان آزاده و آزادیخواه با برپا کردن بیرق افشاگری خواستار آزادی هرچه سریعتر هموطنان خود شدند که بدون دلیل در سیاهچالهای اوین و سایر زندانها در بند و شکنجه هستند


برگزار کنندگان این افشاگری به خبرنگاران رسانه های جمعی گفتند که تا زمانی که دانشجویان و دراویش دربند ایران و خبرنگارانی که بیدلیل مورد اتهام های واهی قرار گرفته اند از زندان آزاد نشوند این برنامه در برابر پارلمان دانمارک بطور هرروزه ادامه خواهد یافت

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران

No comments:

Post a Comment