Tuesday, 28 April 2009

گزارش صوتی رادیو زمانه پیرامون گردهمایی کانون مدافعان حقوق درویش و دانشجویان در آمستردام

رادیو زمانه - و اما در شب گذشته در میدان مرکزی شهر آمستردام میدان دام تجمعی توسط گروهی با عنوان کانون مدافعان حقوق درویشان و دانشجویان برگزار شد در این گردهمایی که با حضور سخنگوی درویشان گنابادی در اروپا “دکتر سید مصطفی آزمایش” برگزار شد شرکت کنندگان اقدام به توزیع بروشور و امضاء در اعتراض به ادامۀ دستگیری ها کردند پیش از این هم این گروه در اعتراض به ادامۀ دستگیری ها در سوم آوریل چادری را در کپنهاگ به راه انداخته بود که در آن به همین ترتیب به دستگیری اخیر این دانشجویان و درویشان اعتراض کرده بود در همین زمینه اردوان روزبه از رادیو زمانه مصاحبه ای را با دکتر سید مصطفی آزمایش داشته است

دکتر سید مصطفی آزمایش : یک ماه و نیم است که از بازداشت غیرقانونی و بدون دلیل تعدادی از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران می گذرد و اینها هنوز آزاد نشده است و حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است توسط خانواده هایشان و با اینکه از مجاری قانونی وکلای سلسله نعمت اللهی گنابادی تلاش بسیاری کردند که مقدماتی برای آزادی این اشخاص فراهم کنند اما موفقیتی حاصل نشده است به همین دلیل کمیتۀ دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در خارج از کشور در شهرهای مختلف دست به برپا کردن تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز زده است که در هر بار با روشن کردن افکار عمومی می خواهد جلب حمایت کند برای آزاد کردن هرچه سریعتر این درویشان و دانشجویان و در واقع هدف از برپایی این گردهمایی ها و تظاهرات ها جلب حمایت های بین المللی برای فشار وارد کردن به دادگستری و دستگاه قضایی در ایران است که هرچه زودتر به این بازداشتهای غیرقانونی پایان دهند و درویشان و دانشجویان را آزاد نمایند

اردوان روزبه : دقیقاً چه اتفاقی افتاد و برنامه به چه شکلی اجرا شد ؟

دکتر سید مصطفی آزمایش :
در میدان مرکزی آمستردام فعلاً با جلب نظر مقامات انتظامی و پلیس و اجازه گرفتن از شهرداری آمستردام یک گردهمایی ای برگزار شد که در طی آن حدود دو هزار شاخۀ گل به عابرین داده شد همراه با یک کاغذی که در آن کاغذ توضیح داده شده بود که تصوف چیست ؟ تصوف مکتب عشق و صلح و مداراست و پیروان این مکتب امروز درایران زیر فشار قرار دارند و یک عده ای از آنها بدون دلیل هنوز در زندان به سر می برند و عدۀ زیادی از مردم که توریست هم بودند و اشخاص دیگری هم در میان آنها زیاد بود آمدند و عکسهای تخریب حسینیه ها و اشخاصی که مضروب شده بودند را دیدند و از سرنوشت اینها اطلاع حاصل کردند و با امضاء کردن پتیشن هایی اعلام حمایت کردند برای فعالیتهایی که در جهت آزادی اینها دارد صورت می گیرد. از مقامات محلی هم اشخاصی آمدند، خبرنگارهای خبرگزاریهای مختلف هم آمدند و گزارش تهیه کردند و از ایران کمیته که در هلند تأسیس شده است یک گروهی آمدند و شرکت کردند و با امضا کردن پتیشن ها حمایت خودشان را اعلام کردند

گفتگویی بود با دکتر سید مصطفی آزمایش سخنگوی درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در اروپا به بهانۀ تجمع کمیته و کانون دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان در میدان دام در مرکز آمستردام

No comments:

Post a Comment