Saturday, 4 April 2009

تظاهرات در لندن در دفاع از حقوق درویش و دانشجو


تظاهرات افشاگرانه هواداران دراویش سلسله نعمت اللهي گنابادي باموفقيت کامل در لندن درروز سیزده فروردین برای سیزده بدر، برگزار شد و هواداران این سلسله با گذاشتن سبزه های خود بیرون دفتر ناصرمکارم شیرازی مخالفت های خود را نسبت به سرکوبی دراویش و دانشجویان ابراز نمودنداین تظاهرات که به دعوت کمیته حمایت از حقوق دراويش و دانشجویان ايران صورت پذیرفته بود شاهد گردهمايی وسیع ایرانیان علاقمند به سرنوشت دانشجویان و دراویش دربند و تحت سرکوب ایران بود

علیرغم بعضی از محدودیتهای اعمال شده توسط مقامات مسئول نسبت به برگزاری این تظاهرات، هموطنان ما از ساعت دوازده تا دو بعدازظهر در مقابل دفتر انگليسی آیت الله ناصر مکارم شيرازی در یکی از خیابانهای لندن گرد آمدند و با سر دادن شعارهایی خواستار رهایی هرچه سریعتر دراویش و دانشجویان دربند، متوقف کردن دستگیري و زندانی کردن هموطنان ايراني به علت تعلق به مرام درویشی، و متوقف کردن تخریب مراکز درويشی در ايران شدند


همچنین در پایان برنامه قطعنامه اي قرائت شد و درآن اعلام شد که در صورت عدم اجابت درخواست آزادی دراويش و دانشجویان دربند، کمیته حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران بطور منظم تظاهرات عظیم افشاگرانه اي در برابر مرکز اسلامی لندن و دفتر آیت الله مکارم شیرازی برگزار خواهد کرد

insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران

No comments:

Post a Comment