Tuesday, 12 May 2009

مصادرۀ منزل قطب اسبق سلسله نعمت اللهیه گنابادی در شهرستان بیدخت گناباد

منزل قطب اسبق سلسله نعمت اللهیه گنابادی در شهرستان بیدخت گناباد در ضلع شمال غربی مزار سلطانی مصادره شد و توسط سپاه پاسداران در تصرف وزارت اموزش و پرورش استان خراسان قرار گرفت
ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در سه مورد دیگر نیز در بیدخت و گناباد در استان خراسان شمالی اقدام به مصادره زمینهای موقوفهء سلسله نعمت اللهی گنابادی نموده است و در هرمورد نیز اقدام به تغییر اسناد موقوفه به اسناد مجعول دیگر کرده استبرای اعتراض به این امر و درخواست متوقف کردن مصادره و تصرف موقوفات سلسله نعمت اللهی گنابادی، پیروان این سلسله روز چهارشنبه ساعت یازده صبح در برابر فرمانداری شهرستان گناباد تجمع کرده و خواستار ملاقات و گفتگو با فرماندار هستند
کمیته حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان در خارج از کشور

No comments:

Post a Comment