Tuesday, 1 February 2011

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران؛ نمایش خیابانی "زنان در ولایت اهریمن پرستان"

روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۸۹ خورشیدی ، در اعتراض به ظلم و ستم وارده به مردم ستمدیدۀ ایران بخصوص زنان آزادیخواه ایران زمین "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" و جمعی از حامیان و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران" نمایش خیابانی "زنان در ولایت اهریمن پرستان" را با هدف به تصویر کشیدن ظلم و ستم وارده به هموطنان ستمدیدۀ مان در ایران خصوصاً زنان آزادیخواه ایران زمین در " اسپیکینگ کرنر در هایدپارک کرنر" - لندن به معرض تماشای عموم گذاشتند


No comments:

Post a Comment